Privacy Policy

Laatst bijgewerkt : 18 mei 2018

Wij nemen uw privacy zeer serieus. Lees dit privacybeleid zorgvuldig door, aangezien het belangrijke informatie bevat over wie wij zijn en hoe en waarom wij uw persoonlijke informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en uitwisselen. Daarnaast wordt in dit privacybeleid toegelicht wat uw rechten zijn in verband met uw persoonlijke informatie en hoe u contact met ons of met de toezichthoudende autoriteiten kunt opnemen als u een klacht hebt.

Wij verzamelen en gebruiken en zijn verantwoordelijk voor bepaalde persoonlijke informatie over u. Daarbij zijn wij gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals die geldt in de gehele Europese Unie (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk), en zijn wij verantwoordelijk als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor die persoonlijke informatie in het kader van die wetgeving.

U kunt onze site vrijelijk bezoeken zonder zich te hoeven registreren of aanmelden voor diensten.

Dit Privacybeleid bevat de volgende onderdelen:

Belangrijke begrippen

Wijzigingen in ons privacybeleid
Welke persoonsgegevens wij over u verzamele
Cookies en web analytics
Mobiele applicaties
Hoe en waarom wij uw informatie gebruiken
Promotie (Direct Marketing)-berichten
Online advertenties
Met wie wij uw persoonsgegevens uitwisselen
Bewaren van uw informatie
Waar uw informatie wordt aangehouden
Uw rechten
Links en functies van derden
Privacy van kinderen
Hoe wij uw informatie beschermen
Sollicitanten
Contactpersoon en klachten
Meer hulp nodig?

Belangrijke begrippen
Het lijkt ons nuttig om te beginnen met een toelichting op bepaalde belangrijke begrippen die voorkomen in dit beleid:

Wij, ons, onze De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Engeland en Wales B&W Group Limited (h.o.d.n. B&W en Bowers & Wilkins), ingeschreven onder vennootschapsnummer 00880499, gevestigd te Dale Road, Worthing, West Sussex, BN11 2BH, Verenigd Koninkrijk
Persoonlijke informatie Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Producten Producten en/of diensten die wij aan u (kunnen) leveren.
Bijzondere categorie van persoonlijke informatie Persoonlijke informatie waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken.

Genetische en biometrische gegevens.

Gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Alle wijzigingen die wij in de toekomst in dit Privacybeleid mochten doorvoeren zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, voor zover van toepassing, per e-mail bij u onder de aandacht gebracht. Kijk regelmatig even terug om te zien of dit Privacybeleid is bijgewerkt of gewijzigd. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op de hierboven vermelde datum.

Welke persoonsgegevens wij over u verzamelen

Dit Privacybeleid geldt voor de informatie die wij over u verzamelen en gebruiken als:

u zich toegang verschaft tot en gebruik maakt van onze websites, daaronder begrepen mondiale verkoopsites, onze mobiele applicaties, fysieke producten, software of enige andere online mobiele dienst die een link biedt naar of anderszins dit Privacybeleid aan u presenteert;
u deelneemt aan onze vragenlijsten, acties of enquêtes of marketingreacties geeft op onze betrokkenheidsactiviteiten.
Om Producten te kunnen leveren verzamelen wij informatie over u. Die verzameling van gegevens kan zich voordoen als u:

een bestelling plaatst voor Producten
een aanvraag doet (daaronder begrepen voor een van onze Producten of een formulier invult op een van onze websites)
deelneemt aan discussiepanels en/of andere social media-functies op onze site
zich aanmeldt voor een demonstratie van onze Producten
gebruik maakt van Producten (daaronder begrepen bijbehorende applicaties)
meedoet aan een prijsvraag, actie of enquête
recensies plaatst over onze Producten
zich registreert om gebruik te kunnen maken van onze site en/of zich aanmeldt voor een van onze Producten (daaronder begrepen Society of Sound, onze nieuwsbrieven en marketingberichten)
Producten die u bij ons hebt afgenomen registreert
met ons correspondeert over uw account, onze Producten die u hebt afgenomen (daaronder begrepen aftersales-ondersteuning en garanties)
melding maakt van een probleem met onze site
vragen stelt over of solliciteert naar aanleiding van een vacature via onze site.

Informatie over u

Wij verzamelen gegevens rechtstreeks van u om Producten te kunnen leveren. Deze omvatten zowel persoonlijk identificeerbare informatie als geanonimiseerde gegevens. Het soort gegevens hangt af van de Producten die u gebruikt en de eisen voor levering van dat Product.

Gebruikersinformatie:-

Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (daaronder begrepen bedrijfsnaam/-adres als dat nodig is voor het Product);
Verzendadres, nummer creditcard of betaalpas, verificatienummer en vervaldatum;
Demografische informatie, daaronder begrepen geslacht en beroep, of bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden niet actief gevraagd, maar kunnen worden verstrekt als u reageert op een online vacature of marketingonderzoek. Ons beleid is erop gericht om de verzamelde informatie te beperken tot de minimaal benodigde informatie om uw inzending af te ronden en om die informatie uitsluitend te verwerken met uw uitdrukkelijke toestemming;
Inloggegevens voor onze gebruikersaccounts;
Garantieregistratie en aankoophistorie;
Door de gebruiker gegenereerde content die u inzendt naar onze openbare fora (zoals het B&W Blog of een van onze Social Media-pagina’s);
Informatie over uw klantenservice-historie bij ons;
Alle overige informatie die u besluit rechtstreeks aan ons te verstrekken in verband met uw gebruik van de Diensten.
Om te kunnen voldoen aan uw verzoeken tot verzending aan derden (bijvoorbeeld een vriend of familielid aan wie u een Product wilt sturen als geschenk) zullen wij de gegevens die u over die derde verstrekt gebruiken om aan uw verzendverzoek te voldoen. U bent ervoor verantwoordelijk om te zorgen dat die derde u toestemming verleent voor doorgifte van zijn/haar persoonlijke informatie aan ons.

Informatie over door ons geleverde Producten

Om u in staat te stellen een firmware- of software-update/-upgrade te downloaden hebben wij bepaalde informatie nodig over u en uw Product. Wij verzamelen die informatie op de volgende manieren:

Informatie die u ons verstrekt – dit omvat Productregistratie-informatie en informatie die u verstrekt als u zich aanmeldt voor een of meer van onze diensten en/of gebruik maakt van een app of firmware of software downloadt;
Informatie die wij van u verkrijgen als u onze Producten gebruikt of onze firmware of software downloadt – wij verzamelen informatie over uw gebruik van de diensten en/of app, of over de firmware of software die u downloadt. Deze informatie omvat mede:
Registratie-/abonnementsinformatie – wij kunnen informatie verzamelen zoals uw naam, adres, e-mailadres, contactnummers, wachtwoord, product- of apparaatidentificatoren, voorkeuren en betalingsgegevens. Wij maken gebruik van een externe dienstverlener voor het opslaan van registratie-informatie en wij zullen uw informatie uitsluitend voor dat doel met die externe dienstverlener uitwisselen.
Productinstellingsinformatie – wij kunnen informatie verzamelen over het Product dat u gebruikt, zoals uw modeltype, firmware-versie, MAC-adres (indien van toepassing), BSSID, SSID en versleutelingsmodus, netwerktype, WiFi-verbinding, unieke Productidentificatoren, apparaatnaam en informatie over uw mobiele netwerk. Wij zullen uw Productidentificatoren koppelen aan uw registratieaccount. Wij maken gebruik van een externe dienstverlener voor het opslaan van registratie- en app-ondersteuningsinformatie en wij zullen uw informatie uitsluitend voor dat doel met die externe dienstverlener uitwisselen.
Informatie omtrent de gebruikerservaring – wij kunnen automatisch uw gebruik van onze Producten bijhouden om u een betere ervaring te bieden. Wij maken gebruik van een externe dienstverlener voor het bijhouden van uw gebruik en wij zullen uw informatie uitsluitend voor dat doel met die externe dienstverlener uitwisselen.
Online Logging-/Crash-log-informatie – als u gebruik maakt van onze Producten of onze firmware of software downloadt, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen en opslaan, daaronder begrepen (doch niet beperkt tot): uw mondiale unieke identificator, gegevens over hoe u onze Producten hebt gebruikt en/of onze firmware of software hebt gedownload, Productadres (MAC-adres, indien van toepassing), besturingssysteem, systeemactiviteit, URL, aantal verbonden Producten, aantal updates, aantal resets en crashes, hersteltijd en of het herstel is gelukt. Wij gebruiken deze informatie om ondersteuningsdiensten te bieden en voor tests voor ontwikkelaars;
Auto-update Anonieme Profilering – wij kunnen anonieme profileringsinformatie verzamelen, daaronder begrepen (doch niet beperkt tot) de Productnaam en de gebruikte versie, uw IP-adres, CPU-snelheid, besturingssysteem, systeemmodel, geïnstalleerd RAM-geheugen, taal, type en omschrijving netwerk-interfacekaart, gebruik van WLAN, gebruik van Touch Input, installatie van Net Runtime;
Locatiegegevens – wij kunnen informatie verzamelen over uw landlocatie;
Lokale opslag – wij kunnen informatie (daaronder begrepen persoonlijke informatie) verzamelen en lokaal opslaan op uw product of apparaat.
Wij verzoeken u het ons te laten weten als u nadere gegevens wilt over verwerking door derden van uw persoonsgegevens in verband met het bovenstaande.

Wij verzoeken u het ons te laten weten als u nadere gegevens wilt over verwerking door derden van uw persoonsgegevens in verband met het bovenstaande.

Wij gebruiken geautomatiseerde technologieën om gegevens te verzamelen als u gebruik maakt van onze Producten. Die gegevens worden zowel door ons verwerkt als door externe dienstverleners die namens ons optreden. De gegevens worden zowel door ons als door onze dienstverleners verzameld met behulp van technologieën, daaronder begrepen (doch niet beperkt tot) cookies, web analytics en beacons. Zie ook hierna onder “Cookies en web analytics”.

Websites

Wij verzamelen automatisch de volgende informatie over bezoekers aan onze site:

IP-adres
Datum/tijd
Besturingssysteem
Browser-ID
Taal
GeoIP (land waar de bezoeker zich bevindt)
Landingspagina
Verwijzingspagina
Afsluitpagina
Click-tracking
FAQ-interactie
Tijd op pagina
Zoektermen
Downloads
Informatie die wij verzamelen van derden

Wij kunnen ook de volgende informatie verzamelen die door derden wordt verstrekt:-

Openbare informatie over u of uw onderneming (onder meer uit elektronische gegevensbronnen) Persoonsgegevens over u van derden (zoals onze zakenpartners, dealernetwerken, onderaannemers op het gebied van technische, betalings-, uitvoerings- en leveringsdiensten, adverteerdersnetwerken, analisten en zoekinformatie-aanbieders) om ons te helpen Producten voor u op maat aan te bieden of te personaliseren.

Informatie die wij verzamelen van social media-platforms

Als u posts op social media leuk vindt of volgt of plaatst in onze feeds (daaronder mede begrepen Twitter en Facebook), kunnen wij informatie verzamelen over uw account, zoals uw naam, gebruikersnaam, e-mailadres en content die relevant is voor onze Producten.

Cookies en web analytics

In het kader van de geautomatiseerde verzameling van gegevens kunnen wij en onze externe dienstverleners gebruik maken van serverlogs, cookies, webbeacons, Google Analytics en andere soortgelijke technologieën.

Voor meer informatie over ons Cookiebeleid, zie ons beleid op.

U kunt zich afmelden voor het volgen door Google Analytics op alle websites via: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Mobiele applicaties

Als u gebruik maakt van een van onze mobiele applicaties of onze software ontvangen wij automatisch bepaalde informatie, daaronder begrepen (doch niet beperkt tot):

Informatie over de mobiele telefoon, het tablet of de computer die gebruik maakt van de software, daaronder begrepen
Informatie over de hardwarespecificatie en de besturingssystemen die onze software uitvoeren, daaronder begrepen browsertype en -taal, systeemactiviteit, aantal verbonden apparaten, aantal updates, aantal resets en crashes;
IP-adressen van het apparaat dat de software uitvoert en alle producten waarmee het werkt;
Informatie over het netwerk waarop het apparaat en de producten samen werken (daaronder begrepen SSID en netwerk-versleutelingsmethode);
Gebruikersinstellingen en configuraties van de app en apparaten;
Datum en tijd van gebruik, daaronder begrepen de tijd die in verschillende onderdelen van de app wordt doorgebracht;
Gegevens over hoe u gebruik maakt van onze producten en diensten die in apps, firmware en software worden aangeboden.

Wij gebruiken deze informatie om ondersteuningsdiensten te bieden en voor tests voor ontwikkelaars. Daarbij wordt deze informatie ook uitgewisseld met externe ontwikkelaars. Wij slaan bepaalde informatie op externe servers op, zodat die derden deze informatie bijhouden en aan ons doorgeven. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Hoe en waarom wij uw informatie gebruiken

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen wij uw persoonlijke informatie uitsluitend gebruiken als wij daarvoor een goede reden hebben, zoals:

het voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving;
het uitvoeren van onze overeenkomst met u of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde; of
indien u toestemming hebt verleend.
Wij hebben een gerechtvaardigd belang als wij een zakelijke of commerciële reden hebben om uw informatie te gebruiken, mits uw eigen rechten en belangen niet zwaarder wegen.

In onderstaande tabel worden de doeleinden en redenen toegelicht waarvoor wij uw persoonlijke informatie gebruiken:

Waarvoor wij uw persoonlijke informatie gebruiken Onze redenen
Om Producten en/of bijbehorende informatie aan u te leveren Om onze overeenkomst met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen

Om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving
Om fraude jegens u of ons te voorkomen en op te sporen Voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, d.w.z. om fraude die schadelijk voor ons en voor u zou kunnen zijn tot een minimum te beperken
Om controles uit te voeren om uw identiteit vast te stellen en te controleren

Voor screening op (financiële) sancties of embargo’s

Overige verwerking die noodzakelijk is om te voldoen aan verplichtingen uit hoofde van beroep, wet- en regelgeving, die van toepassing zijn op onze onderneming Om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving
Om informatie te verzamelen en te verstrekken die wordt verlangd door of met betrekking tot enquêtes of onderzoeken door toezichthouders Om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving
Operationele redenen, zoals verbetering van efficiëntie, training en kwaliteitscontrole Voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, d.w.z. om zo efficiënt mogelijk te werken, zodat wij u de beste service kunnen bieden tegen de beste prijs
Statistische analyse om ons te helpen bij het beheren van onze site en/of onderneming: bijvoorbeeld in verband met klantenbestand, Productaanbod of andere efficiëntiemaatregelen Voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, d.w.z. om zo efficiënt mogelijk te werken, zodat wij u de beste service kunnen bieden tegen de beste prijs
Om ongeoorloofde toegang en wijzigingen in onze site en/of systemen te voorkomen Voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, d.w.z. om criminele activiteiten die schadelijk voor ons en voor u zou kunnen zijn te voorkomen en op te sporen

Om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving
Voor het bijwerken en verbeteren van klantgegevens Om onze overeenkomst met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen

Om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving

Voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde – bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat wij in contact kunnen blijven met onze afnemers over lopende bestellingen en nieuwe producten
Voor het vermarkten van onze Producten en, voor zover overeengekomen, de producten van geselecteerde derden onder:

—(voormalig) afnemers;

—derden die eerder hebben aangegeven belangstelling te hebben voor onze Producten;

—derden met wie wij niet eerder contact hebben gehad. Voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, bijvoorbeeld voor het promoten van onze onderneming onder (voormalig) afnemers
Kredietbeoordeling via externe kredietbeoordelingsbureaus Voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde – d.w.z. om te controleren of onze afnemers waarschijnlijk in staat zullen zijn onze producten en diensten te betalen
Voor het administreren, beheren en onderhouden van uw accounts en/of abonnementen bij ons Om onze overeenkomst met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen

Voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, d.w.z. om zo efficiënt mogelijk te werken, zodat wij u de beste service kunnen bieden tegen de beste prijs
Om met u te corresponderen over uw account, onze Producten die u hebt afgenomen (daaronder begrepen aftersales ondersteuning en garanties) Om onze overeenkomst met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen

Voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde – d.w.z. om zo efficiënt mogelijk te werken, zodat wij u de beste service kunnen bieden tegen de beste prijs
Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Producten en/of onze site Om onze overeenkomst met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen

Voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, d.w.z. om zo efficiënt mogelijk te werken, zodat wij u de beste service kunnen bieden tegen de beste prijs
Voor het op maat aanbieden van onze Producten om zo meer gepersonaliseerde content te kunnen bieden Voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, d.w.z. om zo efficiënt mogelijk te werken, zodat wij u de beste service kunnen bieden tegen de beste prijs
Voor het meten en inzicht krijgen in de doelmatigheid van advertenties die wij u en anderen tonen, en om u advertenties te tonen die voor u relevant zijn Voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde – d.w.z. om zo efficiënt mogelijk te werken, zodat wij u de beste service kunnen bieden tegen de beste prijs

Wij maken u erop attent dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken om meer dan een reden (rechtsgrond), afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Voor meer informatie over de specifieke reden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken indien er in bovenstaande tabel meer dan een reden is aangegeven, kunt u contact met ons opnemen.

Bovenstaande tabel geldt niet voor bijzondere categorieën van persoonlijke informatie, die wij uitsluitend verwerken met uw uitdrukkelijke toestemming.

Gegevens kunnen worden getotaliseerd tot geanonimiseerde gegevenssets, hetgeen inhoudt dat de gegevens niet langer kunnen worden gekoppeld aan personen. Deze analyse kan onder meer worden gebruikt voor doeleinden als productonderzoek, marketing en serviceoptimalisering, en deze geanonimiseerde gegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden, zoals adverteerders en marktonderzoekpartners.

Promotie (Direct Marketing)-berichten

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u op de hoogte te houden (per e-mail, SMS, telefoon of post) over onze Producten, daaronder begrepen exclusieve aanbiedingen, acties of nieuwe Producten.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonlijke informatie voor promotiedoeleinden (zie hiervoor onder ‘Hoe en waarom wij uw persoonlijke informatie gebruiken’). Dit houdt in dat wij uw toestemming meestal niet nodig hebben om u promotieberichten te sturen. Voor zover toestemming echter vereist is, zullen wij daar apart en duidelijk om vragen.

Wij zullen uw persoonlijke informatie altijd met het grootste respect behandelen en deze nimmer verkopen aan andere organisaties buiten ons concern voor marketingdoeleinden.

U hebt te allen tijde het recht om zich af te melden voor de ontvangst van promotieberichten door:

gebruik te maken van de link ‘afmelden’ in onze e-mails of
contact met ons op te nemen via info@bowerswilkins.com
Wij kunnen u vragen om uw marketingvoorkeuren te bevestigen of bij te werken als u ons vraagt om in de toekomst meer Producten te leveren of in geval van wijzigingen in wet- en regelgeving of in de organisatie van onze onderneming.

Online advertenties

Wij kunnen technologieën en diensten voor externe adverteerdersplatforms integreren in de gegevens die wij verzamelen om relevante advertentiecontent te tonen bij de Diensten en andere applicaties die u gebruikt. Dit proces kan gebruik maken van alle gegevens die worden verzameld zoals uiteengezet in dit Privacybeleid om de gerichte advertenties aan te bieden.

Deze externe partners kunnen in het kader van hun dienstverlening cookies en andere auto-tracking-technologieën plaatsen. Er kunnen zich situaties voordoen waarin wij onze klantgegevens (zoals e-mailadressen) verstrekken aan dienstverleners die de door ons verstrekte gegevens in geanonimiseerde vorm kunnen combineren met cookies en andere tracking-gegevens (bijvoorbeeld Hashed matching) ter verbetering van hun dienstverlening.

Wij hebben geen inzage in of zeggenschap over geautomatiseerde tracking-processen die worden gebruikt door externe dienstverleners. Voor informatie over de mogelijkheden om zich af te melden voor deze diensten van derden verwijzen wij u naar het onderdeel Cookies en Web Analytics in dit Privacybeleid alsmede naar online hulpmiddelen om zich af te melden, zoals Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance, of Your Online Choices.

Do Not Track (Niet bijhouden)

DNT is een web-browserinstelling waarmee een webapplicatie wordt gevraagd om de tracking van een bepaalde gebruiker uit te schakelen. Als u ervoor kiest om de DNT-instelling in uw browser in te schakelen, stuurt uw browser een speciaal signaal naar websites, analyseondernemingen, ad-netwerken, plug-in-aanbieders en andere webdiensten die u tijdens het browsen tegenkomt om het volgen van uw activiteit te staken. Voor meer informatie over het instellen van DNT op de browser van uw keuze verwijzen naar de help-pagina’s of de instellingen voor uw specifieke browsers.

Met wie wij uw persoonsgegevens uitwisselen

Wij wisselen routinematig persoonlijke informatie uit met:

ondernemingen binnen ons concern;
derden die wij inschakelen om ons te helpen onze Producten aan u te leveren – zoals aanbieders/gateways van betalingsdiensten, magazijnen en bezorgdiensten;
andere derden die wij inschakelen om ons te helpen bij de exploitatie van onze onderneming – zoals marketingbureaus of websitehosts, platforms voor marketingcommunicatie, analyse- en rapportagesystemen;
derden die recensiewebsites exploiteren, die u de mogelijkheid bieden om feedback over onze Producten uit te wisselen met anderen.
Wij staan onze dienstverleners uitsluitend toe om uw persoonlijke informatie te behandelen na ons ervan te hebben overtuigd dat zij passende maatregelen treffen ter bescherming van uw persoonlijke informatie. Daarnaast leggen wij contractuele verplichtingen op aan dienstverleners om er zeker van te zijn dat zij uw persoonlijke informatie uitsluitend kunnen gebruiken om diensten te leveren ten behoeve van ons en u.

Wij kunnen informatie bekendmaken en uitwisselen met politie en justitie en met toezichthouders om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving.

Daarnaast kunnen wij verplicht zijn om bepaalde persoonlijke informatie uit te wisselen met andere partijen, zoals potentiële kopers van (een deel van) onze onderneming of tijdens een herstructurering. Gewoonlijk wordt informatie geanonimiseerd, maar dit is wellicht niet altijd mogelijk. De ontvanger van de informatie zal gebonden zijn aan geheimhoudingsverplichtingen.

Dienstverleners

Wij kunnen uw persoonsgegevens uitwisselen met geselecteerde derden in de volgende gevallen:

zakenpartners, dealernetwerken, leveranciers en onderaannemers ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst die wij met hen sluiten in verband met uw account, onze producten en diensten (daaronder begrepen aftersales-ondersteuning en garanties) en/of onze site (daaronder begrepen hosting-aanbieders);
voor het onderhouden, ontwikkelen en/of hosten van uw account en/of onze site;
met analyse- en zoekmachine-aanbieders die ons helpen onze site te verbeteren en te optimaliseren;
met analyse-aanbieders die ons helpen onze Producten en onze site te verbeteren en te optimaliseren; of
indien wij marketing-, advertentie- of enquête-activiteiten ontplooien om feedback te krijgen en onze Producten en/of onze site te verbeteren.
Openbare fora

Wij bieden openbare fora waar u content kunt uploaden. Wij behouden ons het recht voor alle door de gebruiker gegenereerde content in verband met onze Producten te gebruiken: bijvoorbeeld opmerkingen en afbeeldingen die op onze site kunnen worden gebruikt bij wijze van aanprijzing.

Bewaren van uw informatie

Wij zullen uw persoonlijke informatie bewaren voor zo lang als u een account hebt bij ons of wij Producten aan u leveren. Daarna zullen wij uw persoonlijke informatie bewaren voor zo lang als dat nodig is:

om te reageren op vragen, klachten of vorderingen die door of namens u worden ingesteld;
voor productondersteuning;
om aan te tonen dat wij u eerlijk hebben behandeld;
om wettelijk voorgeschreven registers bij te houden.
Wij zullen uw persoonlijke informatie niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden. Voor verschillende soorten persoonlijke informatie kunnen verschillende bewaartermijnen gelden.

Als het niet langer noodzakelijk is om uw persoonlijke informatie te bewaren zullen wij die verwijderen of anonimiseren.

Wij houden ons aan het AVG-beginsel van minimale gegevensverwerking.

Waar uw informatie wordt aangehouden

Informatie kan worden aangehouden op onze kantoren en die van onze groepsmaatschappijen, externe bureaus, dienstverleners, vertegenwoordigers en hulppersonen, zoals hiervoor beschreven (zie hiervoor onder: ‘Met wie wij uw persoonsgegevens uitwisselen’).

Sommige van deze derden kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. Voor meer informatie, daaronder begrepen informatie over hoe wij uw persoonlijke informatie in dat geval beschermen, verwijzen wij naar het hierna gestelde onder: ‘Doorgifte van uw persoonlijke informatie buiten de EER’.

Doorgifte van uw persoonlijke informatie buiten de EER

Om u Producten te kunnen leveren moeten wij uw persoonlijke informatie soms doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER), bijvoorbeeld:

naar onze kantoren buiten de EER;
naar uw en onze dienstverleners die buiten de EER gevestigd zijn;
indien u buiten de EER gevestigd bent;
indien de Producten die wij u leveren een internationale dimensie hebben.
Voor een dergelijke doorgifte gelden bijzondere regels op grond van de Europese en Britse wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij zorgen ervoor dat eenzelfde mate van bescherming van uw persoonsgegevens wordt geboden voor die gegevens door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt doorgevoerd:

Wij zullen uw persoonsgegevens doorgeven naar landen waarvan de Europese Commissie oordeelt dat deze een passend beschermingsniveau bieden voor persoonlijke gegevens. Voor meer informatie, zie Europese Commissie: Adequaatheid van de bescherming van persoonsgegevens in niet-EU-landen.
Indien wij bepaalde dienstverleners inschakelen, kunnen wij specifieke door de Europese Commissie goedgekeurde contracten gebruiken die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa. Voor meer informatie, zie Europese Commissie: Modelcontracten voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen.
Indien wij dienstverleners inschakelen die gevestigd zijn in de Verenigde Staten van Amerika mogen wij gegevens aan hen doorgeven indien zij aangesloten zijn bij het Privacy Shield dat hen verplicht eenzelfde bescherming te bieden voor persoonsgegevens die worden uitgewisseld tussen Europa en de Verenigde Staten van Amerika. Voor meer informatie, zie Europese Commissie: EU-VS Privacy Shield.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons (zie hierna voor ‘Onze contactgegevens’).

Uw rechten

U hebt de volgende rechten die u kosteloos kunt uitoefenen:

Inzage Het recht om een kopie te ontvangen van uw persoonlijke informatie (recht van inzage)
Rectificatie Het recht om van ons te verlangen dat wij eventuele fouten in uw persoonlijke informatie corrigeren
Vergetelheid Het recht om van ons te verlangen dat wij uw persoonlijke informatie verwijderen – in bepaalde situaties
Beperking van verwerking Het recht om van ons te verlangen dat wij de verwerking van uw persoonlijke informatie beperken – onder bepaalde omstandigheden – bijvoorbeeld als u de juistheid van de gegevens betwist
Overdraagbaarheid van gegevens Het recht om de persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of die gegevens aan een derde over te dragen – in bepaalde situaties
Bezwaar Het recht om bezwaar te maken:

—te allen tijde, tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie voor direct marketing (met inbegrip van profilering);

—in bepaalde andere situaties, tegen voortzetting van onze verwerking van uw persoonlijke informatie – bijvoorbeeld in geval van verwerking ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen.
Niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming Het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft
Voor meer informatie over elk van deze rechten, daaronder begrepen de omstandigheden waaronder die gelden, kunt u contact met ons opnemen, of de Guidance from the UK Information Commissioner’s Office (ICO) on individuals’ rights under the General Data Protection Regulation raadplegen.

Indien u een of meer van deze rechten wilt uitoefenen dient u:

per e-mail of per brief contact op te nemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming—zie hierna onder: ‘Onze Contactgegevens’; en
ons voldoende informatie te verstrekken om u te identificeren – zoals uw volledige naam, adres en klant- of factuur-/bestelnummer;
ons bewijs te sturen van uw identiteit en adres (een kopie van uw rijbewijs of paspoort en een recente nuts- of creditcard-factuur); en
ons te laten weten welk recht u wilt uitoefenen en op welke informatie uw verzoek betrekking heeft.
Links en functies van derden
Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en vanaf websites van derden. Indien u een link volgt naar een van die websites, maken wij u erop attent dat die websites hun eigen privacybeleid hanteren en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dat beleid. U dient het desbetreffende beleid door te lezen alvorens persoonsgegevens aan die websites te verstrekken.

Privacy van kinderen
Wij leveren onze Producten aan personen van 16 jaar en ouder. Wij gaan ervan uit dat personen onder de 16 jaar toestemming hebben van hun ouder of voogd om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken. Als wij erop attent gemaakt worden dat wij beschikken over gegevens over personen onder de 16 zonder die toestemming zullen wij ons alle verantwoorde inspanningen getroosten om de gegevens in overeenstemming te brengen met onze wettelijke verplichtingen.

Hoe wij uw informatie beschermen
Wij hanteren passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onopzettelijk verlies of onrechtmatige vormen van gebruik of toegang. Wij beperken de toegang tot uw persoonlijke informatie tot diegenen die daadwerkelijk een zakelijke reden hebben om daartoe toegang te hebben. De personen die uw informatie verwerken, zullen dat uitsluitend op een geoorloofde manier doen en zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Daarnaast hanteren wij procedures voor het afhandelen van eventuele vermoede inbreuken in verband met gegevensbeveiliging. Wij zullen u en een eventueel betrokken toezichthouder op de hoogte stellen in geval van een vermoede inbreuk in verband met gegevensbeveiliging indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betalingstransacties worden verzonden via een beveiligde en versleutelde verbinding (Secure Socket Layer-SSL) en voldoen aan de Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS). Indien wij u een wachtwoord hebben verstrekt (of u een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u toegang kunt verkrijgen tot bepaalde gedeelten van onze site, bent u ervoor verantwoordelijk dat dat wachtwoord geheim gehouden wordt. Wij verzoeken u uw wachtwoord niet met anderen te delen.

De verzending van informatie via het internet is niet volledig veilig. Hoewel wij ons inspannen om uw persoonsgegevens te beschermen kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke verzending vindt plaats op uw eigen risico. Zodra wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen zullen wij strenge procedures en beveiligingsfuncties hanteren om te trachten ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Meer informatie van Get Safe Online over hoe u uw informatie en uw computers en apparaten kunt beschermen tegen fraude, identiteitsdiefstal, virussen en vele andere online problemen, is te vinden op www.getsafeonline.org. Get Safe Online wordt ondersteund door de Britse regering en vooraanstaande ondernemingen.

Sollicitanten
Wij kunnen van tijd tot tijd online informatie aanbieden over vacatures en arbeidsplaatsen. Deze dienst kan worden verstrekt door externe dienstverleners (daaronder begrepen doch niet beperkt tot BambooHR) die namens ons optreden. Als zodanig kunnen zij ook gebruik maken van cookies en andere middelen om informatie te verzamelen. In dat geval wordt die informatie uitsluitend gebruikt voor analysedoeleinden en om de verwerking van de sollicitatie mogelijk te maken.

Informatie die wij verzamelen in verband met sollicitaties wordt behandeld in overeenstemming met dit Privacybeleid en alle wettelijke verplichtingen die op ons rusten. Wij behouden ons het recht voor uw informatie uitsluitend in het kader van sollicitatieprocedures uit te wisselen, bijvoorbeeld om te beoordelen of u in aanmerking komt of om met u te communiceren over uw geregistreerde belangstelling.

Wij verlangen van al onze externe partners dat zij de AVG voor verwerkers naleven voor ingezetenen van de EU. Informatie in sollicitaties wordt bewaard gedurende maximaal 12 maanden na de sollicitatie, tenzij anders met u is overeengekomen.

Onze contactgegevens

Als u contact met ons wenst op te nemen of vragen of klachten hebt in verband met dit Privacybeleid kunt u ons een e-mail sturen via info@bowerswilkins.com of hier klikken voor aanvullende mondiale contactgegevens van B&W.

Indien u vragen hebt over dit Privacybeleid, van mening bent dat wij een privacywet hebben overtreden of uw rechten wenst uit te oefenen (zie ‘Uw rechten’), kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, als volgt:

Per e-mail: gdpr@bowerswilkins.com; of
Per post: Data Protection Officer, B&W Group Limited, Dale Road, Worthing, West Sussex, BN11 2BH, Verenigd Koninkrijk.
De General Data Protection Regulation geeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder binnen de lidstaat van de Europese Unie (of de Europese Economische Ruimte) waar u werkzaam bent, waar u uw gewone verblijfplaats hebt of waar een overtreding van wetgeving inzake gegevensbescherming zou hebben plaatsgevonden. De toezichthoudende autoriteit in het Verenigd Koninkrijk is de Information Commissioner. U kunt contact met hem opnemen via https://ico.org.uk/concerns of telefonisch: 0303 123 1113.

Meer hulp nodig?

Als u deze kennisgeving in een ander formaat of een andere taal wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen (zie hiervoor onder ‘Onze contactgegevens’’).